การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   1   5   5   1
 
 
  หน้าแรก การตรวจสอบบัญชี  
 
 
 
   
  การตรวจสอบบัญชี
   
   
  ท่านจะได้รับบริการดังต่อไปนี้
   
  1.   การตรวจสอบงบการเงินของบริษัททำตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งรวมถึงการสอบทาน
      ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบรายการบัญชี เท่าที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาเห็นว่าจำเป็นในแต่ละกรณี โดย
      ที่การตรวจสอบนั้นมิได้มุ่งหมายจะหาข้อผิดพลาดทางการบัญชี หรือการทุจริตในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ
      อย่างไรก็ตาม ผลของการตรวจสอบดังกล่าวอาจจะชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด หรือการทุจริตในบางเรื่องก็ได้
   
  2.   การรายงานเรื่องที่พบจากการตรวจสอบ หากได้พบข้อบกพร่องหรือเรื่งที่พึงแก้ไขในระบบการควบคุมภายใน
      และวิธีการบัญชี สำนักงานจะรายงานให้ทราบ รวมทั้งข้อเสนอแนะและวิธีการแก้ไขปรับปรุง โดยถือเป็นส่วน
      หนึ่งของงานสอบบัญชีด้วย ในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่จะหารือกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวก่อนที่จะ
      รายงานต่อผู้บริหารสูงสุด
   
 
 
 
 
 
   
  วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบเพื่อให้สามารถแสดงความเห็นในรายงานการสอบบัญชีที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัทว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควร และได้จำทำขึ้นในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปหรือไม่ ความเห็นของผู้สอบบัญชีจึงขึ้นอยู่กับผลการตรวจสอบ หากต้องเสนอรายงาน เป็นอย่างอื่น สำนักงานจะเรียนชี้แจงถึงเหตุผลและข้อเท็จจริงก่อนเสนอรายงานสอบบัญชีดังกล่าว
   
 
 
 
 
 
   
  อัตราค่าบริการสอบบัญชี
   
   
  สำนักงานกำหนดอัตราค่าสอบบัญชีตามชั่วโมงที่คาดว่าจะใช้ในการตรวจสอบตามระดับความรับผิดชอบและความสามารถของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าล่วงเวลา ฯลฯ
   
   
  อัตราค่าบริการพิเศษอื่นๆ
   
   
  กรณีต้องการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ เช่น การตรวจสอบทุจริต หรือ Due dilligence
   
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.