บริการของ S.A.T.
 
   ให้บริการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน / บริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
   ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า , สิทธิบัตร , อนุสิทธิบัตร
   ให้บริการวางระบบบัญชี โดยใช้โปรแกรมบัญชี
   ให้บริการรับทำบัญชี
   ให้บริการสอบบัญชีรายปี
   ให้บริการสอบบัญชีกรณีพิเศษ , ตรวจสอบบัญชีภายใน
   ให้บริการที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
   ให้บริการโครงการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน
   ให้บริการที่ปรึกษาด้านบัญชีการเงิน
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  การรับทำบัญชี
  การตรวจสอบบัญชี
  ให้คำปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  การวางระบบบัญชี
  คำถามที่พบบ่อย
 
 
 
 
 
     
  เกร็ดความรู้  
     
 
  การยื่นงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลบังคับใช้แล้ว  
 
     
   
 
 
สถิติผู้เข้าชม
9   3   7   2   4
 
 
 
 
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
 
กรมสรรพากรชี้แจงประเด็นความเสี่ยงจากการตรวจแนะน าด้านภาษีอากรผ่านส านักงานบัญชี เพื่อการเสียภาษีที่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง  
Update : Jul 29, 2017
 
กฎหมายบ้านหลังแรก  
Update : Jan 13, 2016
 
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน E-Filling  
Update : Jan 13, 2016
 
มาตรการบัญชีชุดเดียว การยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับ SMEs  
Update : Jan 13, 2016
 
กฎหมายหลักค้ำประกันธุรกิจการค้า  
Update : Jan 13, 2016
 
กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 7 ต่อไปอีก  
Update : Sep 05, 2015
 
e-filing  
Update : Aug 21, 2015
 
แจ้งอัตราเงินสมทบปี 57 นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฝ่ายละ 5 %  
Update : Dec 16, 2557
 
การลดอัตราภาษีบุคคลธรรมดาใหม่มีผลบังคับใช้แล้ว   
Update : Dec 01, 2557
 
การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
Update : Dec 22, 2557
 
 
 
 
 
 
         
Webmaster : zomporstudio.com © 2014 S.A.T.Accountant Co., Ltd., all rights reserved.